Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.

SAMMENDRAG

 • Stipendiatene tiltrer en midlertidig stilling ved Norsk Håndverksinstitutt over 3 år.
 • Målgruppe er erfarne håndverkere med fag-/svennebrev eller tilsvarende.
 • Søknadsskjema legges ut på www.handverksinstituttet.no i januar hvert år.
 • Oppstart er 1. september samme år.
 • Stipendiatprosjektene skal med utgangspunkt i konkrete problemstillinger og bakgrunn i et bredt kildegrunnlag, undersøke praksis innenfor tradisjonelle håndverksfag gjennom utøvelse, analyse og formidling.
 • Perioden munner ut i et større avsluttende praktisk arbeid

 

HVA

Stipendiatordningen er en mulighet for håndverkere til å utforske sitt håndverks prosesser, historie, materialer og tradisjonelle variasjoner gjennom utøvelse. Ordningen ønsker å anerkjenne den handlingsbårne kunnskapen håndverk hviler på og har derfor fokus på kunnskapsutvikling gjennom praksis. Forståelse knyttet til bruk av verktøy, materialenes egenskaper, bruksdimensjonen ved gjenstandene som skapes og arbeidets rytme og egenart er derfor viktige fordypningsområder for arbeidet i løpet av stipendiatperioden.

Å utøve et håndverk innebærer å ta mange valg. Gjennom disse valgene forholder man seg aktivt eller passivt til spilleregler utviklet innenfor tradisjoner. Ofte er de underforståtte deler av faget uten at håndverkeren nødvendigvis har tatt stilling til dem som valg. Det er et sentralt poeng i ordningen at stipendiaten utvikler bevissthet om prosessene og kan redegjøre for egne valg.

Perioden strekker seg over tre år og krever dermed prosjekter med god organisering og klare problemstillinger. I tillegg til selvstendig arbeid i verksted skal det formidles fra prosesser og resultater for andre, i form av tekst, foto, video eller opplæring. Prosjektet skal bidra til en generell kunnskapsutvikling innenfor stipendiatens fagfelt.

Stipendiatordningen har som målsetning å gjøre erfarne håndverkere til trygge utøvere med bakgrunn i repetisjon og utprøving, historisk forståelse og med et bredt nettverk. Vi ønsker å styrke håndverkere med et analytisk blikk på gjenstander og prosesser; som kan utvide forståelsen og rammene for faget i seg selv og som kan synliggjøre håndverket som del av vår kulturarv.

 

HVORFOR

Håndverksfagene har siden midten av forrige århundre gått gjennom omfattende forandringer. Estetiske tradisjoner og lokale løsninger på praktiske utfordringer som ofte var utviklet av hele samfunn og gjennom generasjoner, ble erstattet med industrielle produkter laget andre steder. Mennesker ble sysselsatt på nye måter og håndverkene mistet kontakt med sitt opphav. 

I dag er håndverkerne stadig mer avhengige av en stor maskinpark og prefabrikata for å effektivisere produksjonen. Dermed forsvinner også sentral kunnskap om kvaliteter og egenskaper i naturmaterialer, om verktøy, om klimatiske forhold en kan benytte seg av – kunnskap med stor tidshorisont og relevans også for fremtiden.

Stipendiatene skal grave i håndverkenes forutsetninger og bakgrunn, men ikke bare i historisk perspektiv. Vel så viktig er det å finne inspirasjon i de tradisjonelle løsningene og aktualisere de for en ny tid. 

  

HVORDAN

Norsk håndverksinstitutts stipendiatstillinger er 3-årige midlertidige stillinger i 83% stillingsbrøk. Av 6 stipendiater totalt, utlyses det ut inntil to nye stillinger i januar hvert år, med tiltredelse 1. september.

Grunnen til at Norsk håndverksinstitutt lyser ut stillingene i 83% stillingsbrøk, er at stipendiatene skal ha mulighet til fortsatt å kunne opprettholde deler av sin ordinære produksjon og kundemassen sin i stipendiatperioden.

I stipendiatperioden skal den praktiske utøvelsen stå sentralt som metode for å utforske ulike sider ved håndverk. Gjennom utforskning av forutsetninger for fagene; materialene, verktøyet, prosessene, gjenstandenes funksjon og de historiske praksiser de har vokst ut av, skal stipendiaten bli bevisst denne dimensjonen i håndverkskunnskapen.

Arbeidet gjennomføres med bakgrunn i et variert kildemateriale. Gjenstander, skrevne kilder, bildemateriale, men også levende tradisjonsbærere er alle kilder som bør står sentralt i arbeidet med å tilegne seg ny forståelse. Levende håndverk er å anse som immateriell kulturarv. I mange fag er denne arven internasjonal og kunnskap deles i dag vidt over hele verden. Eksempler på slike fag kan være skomakerfaget, urmakerfaget, pottermakerfaget eller bokbinderiet, for å nevne noen. Andre fag igjen er utpreget knyttet til kultur og geografi her på berget, som svar på livets utfordringer og klimatiske vilkår i Norge og Skandinavia. Båtbygging, bunadstilvirkerfaget og doudji er eksempler på sistnevnte. Stipendiatordningen legger ikke føringer for hvilke fag som er relevante og hvilke fag som ikke er det, men prosjektene bør ha en vinkling som er relevant i Norge.

Stipendiatene har mulighet til å knytte eksterne fagpersoner med særlig kunnskap og kompetanse til prosjektet som faglige veiledere. Vedkommende velges i samråd med håndverksinstituttet.

Ved periodens utløp skal stipendiaten presentere et større avsluttende arbeid som tar opp i seg problemstillinger som har stått sentralt i løpet av stipendiatperioden. Arbeidet skal demonstrere at stipendiaten har nådd et høyere utøvende nivå.

Stipendiatordningen gir ikke formell kompetanse i form av tittel eller studiepoeng, derimot følger det en vurdering av det avsluttende arbeidet utført av eksterne sensorer og en beskrivelse av stipendiatets omfang.

 

GJENNOMFØRING

 • Perioden ordnes som delprosjekter som forholder seg til et hovedtema.
 • Stipendiatordningen er åpen for søknader fra hele Norge. Det forventes at arbeidet gjennomføres i eget verksted.
 • Det forventes at stipendiaten oppsøker kilder og deltar på faglige samlinger i Håndverksinstituttets regi, samt at hun er aktiv i forhold til deltakelse i relevante fora som konferanser og undervisningsarenaer.
 • Det er et krav at stipendiaten produserer faglig materiale gjennom arbeidet, til publisering gjennom Håndverksinstituttets kanaler.
 • Håndverksinstituttet godtgjør delvis for utgifter tilknyttet verksted. Driftsmidler tilknyttet materialer og kurs dekkes, mens reiser følger statens reiseregulativ.

 

SØKNAD

Utlysning og søknadsskjema legges ut på handverksinstituttet.no ved årsskiftet hvert år. Eventuelle føringer ved årets utlysning finner du der. Som formelt krav til søkere gjelder at de må ha tatt fag-/svennebrev eller tilsvarende. I tillegg bør potensielle kandidater ha god erfaring innen faget å vise til. Norsk håndverksinstitutt evaluerer prosjektenes kvaliteter og kandidatenes egnethet, og etterstreber også en tilnærmet jevn fordeling etter kjønn, geografi og fag.

Søknaden skal inneholde:

 • CV
 • Beskrivelse av relevant erfaring
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider) som skal inneholde
  • Vise relevans for faget
  • Tanker om metode og sentrale kilder
  • En overordnet problemstilling som gir retning for prosjektet